İnşaatda gələcək Puva ilə gələcək

Nasos və Siyirtmə təminatı

Nasos və Vana Təchizatı

TƏQDİM ETDİYİMİZ MƏHSULLARIN BƏZİSİ

MAYE NƏZARƏT MƏHSULLARI
• Kəpənək klapanlar • Kürəcikli klapanlar • Qlob klapanlar • Bıçaq klapanları • Aktuatorlar • Yoxlama klapanları və süzgəclər • Termoplastik klapanlar
Burak Tipi Monoblok Kürə Vanaları
Təbii qaz klapanları

Yeraltı qaynaqlı top klapanları
API 6D top klapanları
Cüt Blok və Boşaltma (DBB) Kürə Vanası
AB top klapanları
Polad top klapanlar
Yüksək təzyiqli top klapanları
Çuqun və Çevik Dəmir Kürə Vanaları
3 yollu top klapanlar
Gödəkçəli top klapanları
Yoxlama vanası
Süzgəc (süzgəc)
Axın göstəricisi
İynə Tipli Vanalar

ENERJİ SİSTEMLERİ
• Qazanlar • Buxar generatorları • Günəş kollektorları • Soyuducular • Soyuducu qüllələr

İSTİLİK ÖÇÜRÜCÜ MƏHSULLAR
• Plitəli İstilik dəyişdiriciləri • Lehimli İstilik dəyişdiriciləri • Boruvari istilik dəyişdiriciləri • Buxarlandırıcılar və Kondensatorlar • Fan yağı soyuducular • İstilik batareyaları • Bobinlər / Radiatorlar /

TƏZYİQ ALTINDA ÇALIŞAN AVADANLIQLAR
Qazanlar • Akkumulyasiya çənləri • Bufer çənləri • Genişləndirici çənlər • Paslanmayan çənlər • Balans çənləri / Çöküntü saxlayıcıları / Hava Ayırıcıları / Hava Boruları • Buxar Ayırıcıları • Sıxılmış Hava Çənləri • Neytrallaşdırma Bölməsi

SƏNAYE SİSTEMLERİ
• İstilik Stansiyaları • Sənaye Proses Sistemləri • Dozajlama Sistemləri • Mənzil Giriş Stansiyaları • Termorequlyatorlar • Pasterizatorlar • CIP və Gigiyenik Proses Sistemləri • Gigiyenik Saxlama və Proses Çənləri • Homogenizatorlar • Obyekt Quraşdırma Xidmətləri

MAYE KEÇİRİLƏN MƏHSULLAR
• Loblu nasoslar • Gigiyenik mərkəzdənqaçma nasosları • İki vintli nasoslar • Ötürücü nasoslar • Maqnit birləşdirici turşu nasosları / Termoplastik nasoslar • dozaj nasosları • hava diafraqma nasosları • mono nasoslar • mərkəzdənqaçma üfleyicilər • turbo üfürücülər